ระบบจองห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Close
วันที่จอง   เวลา  : น. - : น.
 
ห้องประชุม   เพื่อใช้  
 
กลุ่มงาน   รหัสผ่าน  
 
หัวข้อเรื่อง   จำนวน   คน
 
ดำเนินการ ผู้จัดรับผิดชอบดำเนินการเอง
ประสงค์ให้งานยุทธศาสตร์ดำเนินการดังนี้
      จัดสถานที่ประชุม

      จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง จำนวน
งบประมาณ เงินงบประมาณ
เงินโครงการ
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายใน ขอเฉพาะน้ำดื่ม)